HOME E-shop
flash

Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu platné od 1.9.2009

Č1. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi obchodníkem se zemním plynem (dále jen „obchodník“) a zákazníkem, který odebírá zemní plyn (dále jen „plyn“) k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů jeho domácnosti – kategorie Domácnost nebo zákazníkem s ročním odběrem do 630 000 kWh – kategorie Maloodběratel (dále jen „zákazník“) na základě smlouvy o sdružených služeb dodávky plynu (dále jen „smlouva“) a jsou její nedílnou součástí.
 2. Obchodník se dle smlouvy zavazuje dodávat plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu, službu strukturování a zákazník se zavazuje zaplatit za uskutečněnou dodávku sjednanou cenu. 

Č1. 2 - Dodací podmínky

 1. Dodávka (a odběr) plynu je zahájena okamžikem zprovoznění měřidla (plynoměru), jehož počáteční stav je zákazníkem odsouhlasen v rámci předávacího protokolu, dodaného Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“), k jehož distribuční soustavě je připojeno odběrné místo (dále jen „místo spotřeby“) zákazníka, a uskutečňuje se podle podmínek smlouvy. Dodávka je prováděna řádně a včas v souladu s vyhláškou 545/2006 Sb. a se sjednanými potřebami zákazníka.Práva a povinnosti obchodníka
 2. Měření dodávek plynu, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky plynu, je zajišťováno PDS podle příslušného právního předpisu. Naměřený objem plynu je přepočítáván dle TPG 902 01 na vztažné podmínky. Takto přepočtené dodané množství plynu se dále přepočítává na energii vyjádřenou v kWh
 3. Zákazník je povinen zajistit přístup k měřidlu (plynoměru) za účelem provedení kontroly, odečtu, oprav, údržby, výměny či odebrání měřidla (plynoměru), a to rovněž při ukončení odběru nebo přerušení dodávky plynu. Neumožní-li zákazník v předem oznámené době odečtu přístup k měřidlu (plynoměru) a nesdělí-li ověřitelné údaje o naměřeném množství plynu do tří dnů od doručení výzvy k nahlášení stavu měřidla, vyúčtuje obchodník spotřebu plynu podle spotřeby z minulého srovnatelného období nebo výpočtem podle počtu, druhu a příkonu nainstalovaných spotřebičů v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Stejným způsobem je obchodník oprávněn vyúčtovat spotřebu plynu v případě poruchy měřidla (plynoměru). Odečet je prováděn nejméně jednou za fakturační období.
 4. Zákazník je povinen odebírat plyn za dohodnutých podmínek pouze přes měřidlo (plynoměr), které připojil PDS nebo jím pověřená osoba.
 5. Obchodník je povinen dodat sjednané množství plynu do místa spotřeby zákazníka stanoveného ve smlouvě, v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy. Dodávka je splněna přechodem plynu přes měřidlo (plynoměr) do místa spotřeby zákazníka.
 6. Obchodník se zavazuje převzít za zákazníka odpovědnost za odchylku podle příslušných právních předpisů. Tato povinnost obchodníka nezavazuje v případě souběžné dodávky více dodavatelů do místa spotřeby.
 7. Zákazník se zavazuje oznamovat obchodníkovi bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených ve smlouvě.
 8. V případě změny ceny nemusí obchodník zajistit provedení zvláštního odečtu a při stanovení odebraného množství plynu bude postupováno dle příslušných právních předpisů.
 9. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi stav měřidla při změně ceny plynu, zaeviduje obchodník tento odečet v případě, že mu bude doručen nejpozději do 14 kalendářních dnů od této změny a za předpokladu, že nahlášený odečet nebude zjevně nepřiměřený druhu a skladbě spotřebičů zákazníka. Obchodník si vyhrazuje právo nepřihlížet k později oznámeným stavům měřidla.

Č1. 3 - Stanovení ceny, záloh, vyúčtování a platebních podmínek

 1. 1. Konečná cena plynu je tvořena dvěma složkami, a to cenou distribuce včetně souvisejících služeb (dále jen „cena za distribuci) a cenou ostatních služeb dodávky. Cena ostatních služeb dodávky plynu (dále jen „cena za plyn“) se skládá z cen přepravy, strukturování dodávky a ceny za odebraný zemní plyn včetně služeb obchodu. Cenu za distribuci stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) prostřednictvím cenového rozhodnutí. Cena za plyn je stanovena v aktuálně platném ceníku obchodníka, který je zveřejněn na webových stránkách.
 2. Cena za plyn může být obchodníkem jednostranně upravena změnou ceníku s tím, že tato změna musí být zákazníkovi oznámena nejméně jeden měsíc přede dnem nabytí účinnosti nového ceníku formou zveřejnění prostřednictvím webových stránek obchodníka, v kontaktním místě obchodníka a jiným vhodným způsobem. Toto oznámení se pokládá za návrh změny ceny za plyn a musí v něm být určeno datum, od něhož je účinná změněná cena za plyn.
 3. V případě, že zákazník nesouhlasí s úpravou výše ceny za plyn, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy může zákazník uplatnit nejpozději do patnácti dnů přede dnem účinnosti změněné ceny za plyn. V oznámení o odstoupení musí být odkaz na toto ustanovení OP. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy podle tohoto odstavce, smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž měla nabýt účinnosti změněná cena za plyn. V opačném případě se má za to, že zákazník akceptoval změněnou cenu za plyn a je povinen změněnou cenu za plyn obchodníkovi platit.
 4. Zákazník se zavazuje, že za dodaný a odebraný plyn bude platit obchodníkovi zálohy. V návaznosti na cenové úpravy a spotřebu posledních fakturačních období si obchodník vyhrazuje právo jednostranně upravovat výši nebo četnost záloh pro následující fakturační období. Obchodník je oprávněn provádět úpravu výše nebo četnost záloh i v průběhu fakturačního období, pokud je zřejmě nepřiměřená velikosti odběru nebo dojde ke změně cen plynu. Zákazník může požádat o změnu záloh v případě, že jejich výše neodpovídá změněným podmínkám ve velikosti odběru plynu.
 5. Obchodník se zavazuje vystavovat daňový doklad s náležitostmi dle příslušných právních předpisů na základě dodaného odečtu měřidla (plynoměru) od příslušného PDS, a to po ukončení fakturačního období nebo při ukončení smluvního vztahu, jakož i v případě přerušení dodávky plynu v důsledku porušení smlouvy zákazníkem. Ve faktuře budou vyúčtovány zaplacené zálohy pro příslušné fakturační období.
 6. V případě, že obchodník má vůči zákazníkovi splatnou pohledávku, je oprávněn použít přeplatek vyúčtování k jednostrannému započtení proti jeho splatné pohledávce vůči zákazníkovi. V opačném případě se obchodník zavazuje vrátit přeplatek zákazníkovi.
 7. Při vyúčtování dodávky plynu je obchodník oprávněn převést do dalšího zúčtovacího období přeplatky nebo nedoplatky, jejichž výše nepřesáhla 200,--Kč.
 8. Jakákoliv platba se považuje za splněnou, je-li použit správný variabilní symbol, číslo účtu, částka a případně další identifikační údaje dle smlouvy. Platba musí být uhrazena dle způsobu úhrady sjednaného ve smlouvě, a to nejpozději do data splatnosti.
 9. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
 10. Pro případ prodlení s platbami dle smlouvy si strany sjednávají povinnost dlužníka zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
 11. Při neoprávněném odběru je zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena podle vyhlášky 251/2001 Sb.
 12. Zákazník se zavazuje uhradit obchodníkovi veškeré poplatky spojené s přerušením dodávky zemního plynu z důvodů neoprávněného odběru plynu zákazníka, které vůči obchodníkovi uplatní PDS.
 13. Jestliže by dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle smlouvy byly přímo či nepřímo zatíženy jakýmikoliv daněmi, poplatky nebo odvody anebo přímo či nepřímo zatíženy zvláštními platbami stanovenými zák. č. 458/2000Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“), jeho prováděcími předpisy, rozhodnutím ERÚ nebo zvláštními právními předpisy, které v okamžiku uzavření smlouvy nebyly známé nebo účinné, nebo jestliže by se takové daně, poplatky nebo odvody nebo zvláštní platby zatěžující dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle smlouvy zvýšily, je obchodník oprávněn převést veškerá z toho vyplývající zatížení zákazníkovi prostřednictvím zvýšení ceny odpovídajícímu zvýšenému zatížení dodávek nebo jiných plnění a zákazník je povinen takto zvýšenou cenu obchodníkovi zaplatit. To platí i pro zatížení, která na obchodníka přenesou jeho dodavatelé plynu, pokud taková zatížení spočívají ve zvýšení daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb nebo v zavedení nových daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb, které nesou dodavatelé plynu obchodníka. Uvedený způsob změny ceny platí i pro případ dodatečného snížení nebo zrušení daní, poplatků nebo odvodů, nebo zvláštních plateb zatěžujících dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle smlouvy, které nesl obchodník nebo které nesli jeho dodavatelé plynu, pokud tito takové zvýhodnění na obchodníka přenesli.
 14. Zákazník kategorie Maloodběratel se zavazuje informovat obchodníka o použití plynu k jiným účelům než pro výrobu tepla, s výjimkou případů, kdy tak učinil při uzavření smlouvy. Zákazník se dále zavazuje informovat obchodníka o všech změnách a nastalých skutečnostech na jeho straně, které mají nebo mohou mít vliv na povinnost placení daně ze zemního plynu dle zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45. Obchodník je povinen zohlednit rozhodné skutečnosti až od okamžiku doručení oznámení ze strany zákazníka.

Č1. 4 - Reklamace

      1.    Zjistí-li obchodník nebo zákazník chyby nebo omyly při vyúčtování plateb dle smlouvy, vzniklé nesprávným odečtem měřidla, 
             použitím nesprávné konstanty měřidla (plynoměru) oproti skutečně technicky možné konstantě, chybou měřidla
             (plynoměru), použitím nesprávné ceny (sazby), početní nebo tiskovou chybou apod., předá druhé smluvní straně písemnou
             výzvu k odstranění vady a k její nápravě (dále jen „reklamace“). 
             Reklamace bude obsahovat zejména:
             a) číslo reklamované faktury, 
             b) číslo místa spotřeby,
             c) číslo a stav měřidla (plynoměru) ke dni podání reklamace, pokud reklamuje zákazník,
             d) odůvodnění reklamace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace.
      2.    Zákazník uplatní reklamaci u obchodníka nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, v níž se reklamovaná
             skutečnost vyskytla, jinak se má za to, že údaje uvedené obchodníkem ve faktuře jsou správné.        3.    Reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování.
             Reklamace bude prošetřena a výsledek včetně případného vypořádání bude proveden dle platných právních předpisů.   

Č1. 5 - Přerušení dodávek, ukončení a zánik smlouvy

       1.    Obchodník je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku plynu zejména v případech, kdy:
              a) je PDS oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu dle Energetického zákona,
              b) zákazník poruší své závazky vyplývající ze smlouvy, zejména v případě opakovaného neplacení smluvených záloh nebo 
                  neplacení faktury,
              c) zákazník neumožní přístup k měřidlu (plynoměru),
              d) zákazník používá k odběru plynu neohlášená odběrná plynová zařízení,
       2.    Smlouvu lze ukončit:
              a) písemnou dohodou (zejména z důvodu ukončení užívání nemovitosti, do které je dodáván plyn),
              b) písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počne běžet prvním dnem 
                  následujícího měsíce po doručení výpovědi.
       3.    Obchodník si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy zejména v případech, kdy zákazník:
              a) Nesplní důležitou povinnosti vyplývající mu ze smlouvy,
              b) přestane mít možnost odebírat plyn v místě spotřeby, pro které je tato smlouva uzavřena,
              c) pokud se prokáže, že údaje uvedené zákazníkem ve smlouvě jsou nepravdivé,
              d) V případě neoprávněného odběru dle Energetického zákona.
       4.    Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení projevu vůle oprávněné strany 
              odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně nebo třetím dnem poté, kdy druhá smluvní strana nepřevzala zásilku obsahující 
              projev vůle odstoupení i přesto, že jí tato byla doručována na adresu uvedenou ve smlouvě nebo veřejně přístupných 
              rejstřících. 
       5.    Zákazník se zavazuje před ukončením odběru plynu provést osobně odhlášení odběru u obchodníka, dále dohodnout 
              termín odpojení měřidla (plynoměru) nebo převedení místa spotřeby na nového zákazníka za jeho účasti; pokud zákazník 
              neumožní PDS nebo jím pověřené osobě provést konečný odečet nebo odpojit měřidlo (plynoměr), odpovídá zákazník za 
              celý odběr až do té doby, kdy PDS bude moci tak učinit.

Č1. 6 - Doručování

 1. Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi obchodníkem a zákazníkem mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (fax, e-mail, sms), pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytl zákazník obchodníkovi při uzavření smlouvy nebo kdykoliv během smluvního vztahu.
 2. Písemnosti adresované druhé smluvní straně odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené třetí pracovní den od jejich prokazatelného odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě.

Č1. 7 - Ostatní ujednání

 1. V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákazník souhlasí, aby obchodník v zájmu evidence řádného plnění zákazníkových závazků, jakož i za účelem nezbytné ochrany práv obchodníka vyplývající mu ze smlouvy, v nezbytném rozsahu shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje zákazníka uvedené ve smlouvě.Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům obchodníka, zpracovatelům, s nimiž má obchodník uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osobě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. Právní vztahy obchodníka a zákazníka touto smlouvou založené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v obchodních vztazích ustanoveními zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, Energetickým zákonem a jejich prováděcími předpisy v platném znění.
 3. Spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy budou řešeny obecnými soudy dle platných právních předpisů. Smluvní strany si sjednávají, že v obchodních věcech je místně příslušným soudem obecný soud, dle sídla obchodníka. Pokud by pro rozhodování sporu ze smlouvy dle právních předpisů byl příslušný ERÚ, bude mu spor předložen k rozhodnutí.
 4. Obchodník je oprávněn stanovit svým oznámením nové OP. Oznámení zveřejní nejméně dva měsíce před okamžikem, kdy mají nové OP nabýt účinnosti, a to formou zveřejnění na webových stránkách obchodníka nebo vystavením na kontaktním místě obchodníka. Toto oznámení se pokládá za návrh změny OP a musí v něm být určeno datum, od něhož má ke změně dojít. V případě uveřejnění oznámení obchodníkem je zákazník oprávněn písemně odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy představuje stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny OP. Právo odstoupit může zákazník využít pouze do 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti nových OP a v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení OP. V případě, že odstoupení nebude písemné, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení OP, nebo bude obchodníkovi doručeno po uplynutí stanovené lhůty, je neplatné.V případě, že zákazník odstoupí postupem podle tohoto článku, smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž měly nabýt účinnosti nové OP. V případě, že zákazník po uveřejnění oznámení obchodníkem neodstoupí způsobem podle tohoto článku, má se za to, že akceptoval návrh na změnu OP, a je povinen plnit smlouvu podle nových OP, jež jsou pak pro obě smluvní strany závazné.
Tyto OP byly vydány Quantum, a.s., dne 1.7.2009 s účinností od 1.9.2009


OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU ZÁKAZNÍKOVI S ODBĚREM NAD 630 MWH
 

Obchodník se zemním plynem
QUANTUM, a.s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
DIČ: CZ25307762
IČ: 25307762
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074
licence na obchod s plynem č. 240404128,
tímto vydává, za účelem podrobnější úpravy smluvního vztahu vzniklého na základě § 72 Energetického zákona, tyto

obchodní podmínky dodávky zemního plynu zákazníkovi s odběrem nad 630MWh

Článek l. Základní ustanovení, vymezení pojmů
1. Tyto Obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále také "OP") upravují vztahy pro dodávku plynu mezi obchodníkem
    s plynem jako dodavatelem (dále jen "Obchodník") a zákazníkem jako odběratelem (dále jen "Zákazník") a jsou nedílnou 
    součástí Smlouvy. Dodávka plynu se uskutečňuje na základě Smlouvy.
2. Smlouvou se pro účely těchto OP rozumí Smlouva o sdružených službách dodávky plynu zákazníkovi, která zahrnuje také 
    přepravu plynu, distribuci plynu a službu strukturování.
3. Pro účely těchto OP se rozumí:
    a) obchodním zákoníkem zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
    b) Energetickým zákonem zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
        změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
    c) ERÚ Energetický regulační úřad, popřípadě jiný správní úřad, který převezme kompetence Energetického regulačního úřadu, 
        které jsou z hlediska Smlouvy relevantní,
    d) konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba nakupující plyn pro vlastní spotřebu, případně která část svého 
        nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku,
    e) distribucí plynu doprava plynu distribuční soustavou sloužící převážné k zásobování konečných zákazníků,
    f) odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro Zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu 
       měřená měřicím zařízením,
    g) měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot,
    h) vztažnými podmínkami základní dodací podmínky, na které je odebrané množství plynu přepočteno podle technických 
        předpisů ve znění platném ke dni dodání plynu (ke dni vydání těchto OP je tímto předpisem TPG 902 01), tj. na teplotu 15° C 
        (288,15 K), tlak 101,325 kPa a relativní vlhkost q> = O (tzn. suchý plyn); při přetlaku vyšším než 100 kPa se do výpočtu 
        množství zavádí stupeň kompresibility,
    i) TPG 901 01 Technická pravidla pro přepočet dodávek plynu na energetické jednotky,
    j) provozními hodnotami tlaku a teploty hodnoty, za kterých plyn prochází měřícím zařízením; tyto hodnoty jsou zjišťovány 
       přepočítávači množství plynu, registračními přístroji tlaku a teploty, případně jsou stanoveny jako konstanta z průměrných 
       hodnot, nebo jiným způsobem stanoveným ve smlouvě.
    k) plynárenským měsícem časový úsek začínající prvním dnem v kalendářním měsíci v 6:00:00 hodin a končící první den v 
        6:00:00 hodin následujícího kalendářního měsíce,
    l) odchylkou rozdíl mezi sjednaným množstvím plynu, který má Zákazník odebrat, a mezi skutečné odebraným množstvím,
    m) toleranční odchylkou maximální míra rozdílu mezi sjednaným množstvím plynu, který má Zákazník odebrat, a mezi skutečně 
         odebraným množstvím, stanovená ve Smlouvě, při jejímž podkročení nebo překročení se uplatní čl. XI. odst. 3 a 4 těchto OP,
    n) vyhodnocovacím obdobím období účinnosti smlouvy, maximálně však v délce trvání 12 měsíců.
4. Pro účely těchto OP se použité pojmy vykládají ve smyslu Energetického zákona a předpisů jej provádějících, není-li výslovně 
    stanoveno jinak.
5. Pokud se odkazuje na Smlouvu, odkaz se vztahuje i na veškeré její součásti, včetně OP, ledaže z příslušného odkazu nebo z 
    jeho kontextu vyplývá něco jiného.

Článek II. Připojení distribuce
1. Dodávka a odběr plynu (včetně distribuce, přepravy, služby strukturování) se uskutečňuje na základě podmínek stanovených ve Smlouvě a v souladu s podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a v souladu s platnými Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Článek III. Množství, jakost a časový průběh dodávek plynu
1. Předmětem plnění je plyn dodaný v množství, jakosti a v časovém průběhu stanoveném Smlouvou.
2. Obchodník je povinen dodat Zákazníkovi to množství energie obsažené v plynu, které je sjednáno ve Smlouvě.
3. Denní pevná rezervovaná kapacita je udávána v hodnotách přepočtených na vztažné podmínky.
4. Jakost plynu musí vždy odpovídat kvalitativním hodnotám uvedeným v příslušných technických předpisech ve znění platném ke 
    dni dodání plynu; ke dni vydání těchto OP jsou těmito předpisy ČSN 386101 (Jakost a zkoušení zemního plynu - základní 
    ustanovení) a ČSN 386110 (Zemní plyn). Z hlediska bezpečného užití plynu je nutné dodávat plyn v takové kvalitě, která odpovídá 
    požadavkům záměnnosti různých druhů zemních plynů stanovených v uvedených technických předpisech. Jestliže plyn předaný 
    v odběrném místě neodpovídá sjednané kvalitě, má Zákazník právo plyn odmítnout.
5. Zákazník je povinen řídit se pokyny Provozovatele LDS, popř. provozovatele přepravní soustavy k regulaci dodávky plynu a strpět 
    jeho oprávnění k provedení omezení nebo přerušení dodávek plynu v případech stanovených právním předpisem nebo pravidly 
    přepravy, distribuce a skladování.
6. Způsob vyhodnocování odběru plynu a povinnosti Zákazníka omezit nebo přerušit odběr plynu při stavech nouze v plynárenství a 
    při předcházení jejich vzniku se řídí prováděcím předpisem k Energetickému zákonu.

Článek IV. Cenové a platební podmínky
1. Cena plynu se stanovuje dle Smlouvy.

Článek V. Zvláštní složky ceny
1. Ceny podle Smlouvy nezahrnují daň z přidané hodnoty, spotřební daň ani žádnou jinou obdobnou daň vztahující se k poskytování 
    plnění podle Smlouvy, pokud Smlouva nebo rozhodnutí ERÚ nestanoví jinak; jestliže Obchodníkovi vznikne povinnost takové 
    daně při poskytnutí plnění dle Smlouvy uplatnit (ke dni vydání těchto OP se jedná o povinnost platit daň z přidané hodnoty, daň ze 
    zemního plynu a v určitých případech spotřební daň), zavazuje se Zákazník takto placené daně zaplatit Obchodníkovi nad rámec 
    cen (záloh) podle Smlouvy. Pokud by Obchodník na základě zvláštního právního předpisu nebo závazného rozhodnutí orgánu 
    veřejné moci nebyl oprávněn daně přenést na Zákazníka nebo by ho nebyl oprávněn přenést v úplném rozsahu, je oprávněn od 
    Smlouvy odstoupit.
2. Jestliže by dodávky plynu nebo jiná plnění poskytovaná podle Smlouvy byly přímo či nepřímo zatíženy jakýmikoliv daněmi, 
    poplatky nebo odvody anebo přímo či nepřímo zatíženy zvláštními platbami stanovenými Energetickým zákonem, jeho 
    prováděcími předpisy, rozhodnutím ERÚ nebo zvláštními právními předpisy, které v okamžiku uzavření Smlouvy nebyly známé 
    nebo účinné, nebo jestliže by se takové daně, poplatky nebo odvody nebo zvláštní platby zatěžující dodávky plynu nebo jiná plnění 
    poskytovaná podle Smlouvy zvýšily, je Obchodník oprávněn převést veškerá z toho vyplývající zatížení Zákazníkovi 
    prostřednictvím zvýšení ceny odpovídajícímu zvýšenému zatížení dodávek nebo jiných plnění a Zákazník je povinen 
    takto zvýšenou cenu Obchodníkovi zaplatit; to platí i pro zatížení, která na Obchodníka přenesou jeho Dodavatelé plynu, pokud 
    taková zatížení spočívají ve zvýšení daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb nebo v zavedení nových daní, poplatků 
    nebo odvodů nebo zvláštních plateb, které nesou Dodavatelé plynu Obchodníka. Uvedený způsob změny ceny platí i pro případ 
    dodatečného snížení nebo zrušení daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb zatěžujících dodávky plynu nebo jiná 
    plnění poskytovaná podle Smlouvy, které nesl Obchodník nebo které nesli jeho Dodavatelé plynu, pokud tito takové zvýhodnění 
    na Obchodníka přenesli. Pokud by Obchodník na základě zvláštního právního předpisu nebo závazného rozhodnutí orgánu 
    veřejné moci nebyl oprávněn nové zatížení přenést na Zákazníka nebo by ho nebyl oprávněn přenést v úplném rozsahu, je 
    oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3. Zákazník se zavazuje informovat Obchodníka o použití plynu k jinému účelu než pro výrobu tepla, s výjimkou případů, kdy tak 
    učinil při uzavření Smlouvy. Zákazník tímto bere plně na vědomí, že pokud by použil plyn pro jiné účely než výrobu tepla a tuto 
    skutečnost neoznámil Obchodníkovi první pracovní den po skončení plynárenského měsíce do 12.00 hod., stává se podle 
    ustanovení § 44 odst. 2 písm. a) Zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění plátcem spotřební daně nebo daně ze zemního plynu a 
    je povinen daň přiznat a zaplatit dnem použití zemního plynu k jiným účelům, než je výroba tepla.

Článek VI. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Obchodník je povinen:
a) oznamovat na žádost Zákazníka výsledky kontroly jakostních znaků dodávaného plynu, kterou provedl provozovatel přepravní soustavy (příp. Provozovatel DS), popř. které byly provedeny v příslušném měřícím místě nebo měřící stanici,
b) bez zbytečného odkladu poskytnout Zákazníkovi informaci, kterou mu sdělil Provozovatel DS, o záměru Provozovatele DS přerušit či omezit dodávku plynu,
2. Obchodník je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu v případě, že Zákazník bude v prodlení se svým splatným závazkem vyplývajícím ze Smlouvy a neuhradí jej ani přes výzvu Obchodníka k jeho splnění, přičemž ve výzvě bude dodatečná lhůta k zaplacení, minimálně 10 dní od jejího doručení. Přerušení dodávky plynu podle tohoto bodu nezbavuje Zákazníka povinnosti hradit cenu za denní rezervovanou kapacitu a smluvní pokutu dle článku XI.3. a 4. těchto OP.
3. Obchodník je povinen oznámit zákazníkovi změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to neprodleně.
4. Zákazník se zavazuje:
    a) sjednat s Obchodníkem v termínech uvedených ve Smlouvě řádně a včas množství a časový průběh odběru plynu,
    b) sjednané množství plynu od Obchodníka odebrat, pokud se s ním nedohodne jinak, a nepřekročit sjednanou denní 
         rezervovanou kapacitu; zvýšení sjednané denní rezervované kapacity lze realizovat na základě smlouvy s Obchodníkem, 
         přičemž toto zvýšení a jeho zpoplatnění se řídí příslušným rozhodnutím. ERÚ, Energetickým zákonem a jeho prováděcími 
         předpisy a ceníkem Obchodníka. Překročení hodnoty sjednané rezervované kapacity neopravňuje Zákazníka k jejímu navýšení 
         na hodnotu již dosaženou,
    c) vyrozumět Obchodníka bez zbytečného odkladu o omezení nebo přerušení odběru plynu; v případě provádění plánovaných 
        rekonstrukcí a oprav odběrného plynového zařízení vyrozumět Obchodníka nejpozději patnáct (15) dnů předem,
    d) platit Obchodníkovi cenu za přepravu plynu a distribuci plynu i v době odstávek za podmínky, že tak stanoví Pravidla přepravy, 
         distribuce a skladování nebo obecně závazný předpis,
    e) oznámit Obchodníkovi změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze 
         Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do deseti dnů od okamžiku, kdy nastaly; zejména je povinen oznámit a doložit svůj 
         vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, povolení vyrovnání a další významné skutečnosti, včetně změny údajů týkajících se 
         jeho osoby, které jsou uvedeny ve Smlouvě.

Článek VII. Měření odebraného plynu
1. Podmínky měření jsou předmětem platné smlouvy o připojení na distribuční soustavu uzavřené mezi Zákazníkem a 
    distributorem firmou Quantum,a.s..
2. Měření odběru plynu a povinnosti Provozovatele DS, Obchodníka a Zákazníka ve vztahu k měření upravuje § 71 Energetického 
    zákona.
3. Objem plynu v m3 se přepočítává na vztažné podmínky v Nm3 podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání plynu 
    (ke dni vydání těchto OP je tímto předpisem TPG 902 01).
4. Pokud nelze z důvodu poruchy měřícího zařízení určit skutečné odebrané množství plynu, dopočte se odebrané množství plynu 
    kvalifikovaným odhadem na základě spotřeby stejného měsíce předchozího roku.
5. Objem plynu v Nm3 se přepočítává na energetické jednotky v kWh podle technických předpisů ve znění platném ke dni dodání 
    plynu (ke dni vydání těchto OP je tímto předpisem TPG 901 01).

Článek VIII. Reklamace
1. Zjistí-li kterýkoli z účastníků právního vztahu chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy, vzniklých nesprávným 
    odečtem plynoměru, chybou měřícího zařízení, použitím nesprávné ceny (sazby), početní nebo tiskovou chybou, apod., mají 
    účastníci nárok na vzájemné vypořádání. Zjistí-li kterýkoliv účastník některý z uvedených případů, předá druhému účastníkovi 
    písemnou výzvu k odstranění závadového stavu a k jeho nápravě (tzv. reklamace). Reklamace bude obsahovat zejména:
    - číslo reklamované faktury, vč. variabilního symbolu,
    - číslo a název odběrného místa,
    - číslo měřícího zařízení a jeho stav ke dni podání reklamace,
    - odůvodnění reklamace,
    - další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace,
    - označení reklamujícího účastníka a jeho podpis nebo podpis oprávněného zástupce.
2. Uplatněná reklamace, s výjimkou reklamace zcela zjevné chyby či omylu, nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtování. 
    Obchodník reklamaci prošetří ve lhůtě patnácti (15) dní ode dne, kdy reklamaci obdržel, a výsledek šetření odešle Zákazníkovi. 
    Byla-li reklamace oprávněná, bude provedeno vzájemné vypořádání nejpozději do třiceti (30) dní po oznámení výsledku 
    reklamace.
3. V případě, že má Zákazník pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení a žádá o přezkoušení 
    měřícího zařízení nebo jeho výměnu, řeší tuto otázku postupem podle § 71 Energetického zákona..

Článek IX. Okolnosti vylučující odpovědnost
1. V případě, že je některé ze smluvních stran bráněno ve splnění povinnosti podle Smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost 
    ve smyslu ustanovení § 374 obchodního zákoníku, není tato smluvní strana povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění 
    takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné odpovědnostní důsledky. Událostmi, které lze považovat za okolnosti vylučující 
    odpovědnost, jsou zejména:
(i) na straně Obchodníka nebo Zákazníka:
    a) stávky, výluky a jiné odvětvové spory, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami,
    b) války, občanské a vojenské nepokoje, teroristické útoky, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení,
    c) blesk, zemětřesení, požár, bouře, nehody či varování před nimi, záplavy.
(ii) na straně Obchodníka:
    a) stav nouze nebo předcházení jeho vzniku podle Energetického zákona a jeho prováděcích předpisů,
    b) jakákoliv překážka bránící odběru zemního plynu na straně osob dodávajících plyn Obchodníkovi, pokud tato událost má 
         charakter některé z překážek podle bodu (i) písm. a) - c) nebo bodu (ii) písm. a).
2. Smluvní strany jsou povinny v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám.
3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět nebo mohla vědět, že 
    poruší svou povinnost ze Smlouvy, je povinna oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 
    povinností, a informovat o jejích důsledcích; takové oznámení musí být podáno bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná 
    strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí 
    ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ujednáními stran ve Smlouvě.

Článek X. Utajení
1. Smlouva je důvěrným dokumentem a nesmí být jako celek, ani zčásti, poskytnuta třetím osobám bez písemného souhlasu 
    druhé smluvní strany; to se netýká OP.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství druhé 
    smluvní strany, a ostatních nikoliv veřejně známých skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s jednáním a uzavřením 
    Smlouvy nebo s jejím plněním (dále jen "důvěrné informace"), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou oprávněně 
    veřejně známými.
3. Povinnosti utajení trvá i po skončení účinnosti Smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce, náhrada škody
1. Nedodá-li Obchodník z vlastní viny Zákazníkovi smluvně sjednané množství plynu, je Zákazník oprávněn požadovat po 
    Obchodníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z ceny nedodaného množství plynu. V případě, že Obchodník smluvní 
    množství nedodá Zákazníkovi úmyslně, bude Zákazník oprávněn nárokovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody Obchodníkem 
    takto způsobenou Zákazníkovi, která bude snížena o smluvní pokutu podle předchozí věty. Obchodník není povinen hradit v tomto 
    bodě sjednanou smluvní pokutu, pokud nedodá sjednané množství plynu z důvodu předvídaných energetickým zákonem nebo 
    sjednaných Smlouvou nebo stanovených OP.
2. Pro případ prodlení Zákazníka nebo Obchodníka s placením ve lhůtách sjednaných Smlouvou, těmito OP nebo stanovených na 
    základě právních předpisů, se sjednává úrok z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.
3. V případě, že Zákazník od Obchodníka odebere méně, než množství plynu sjednané na vyhodnocovací období stanovené 
    Smlouvou, snížené o toleranční odchylku, je Obchodník oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 
    25 % z ceny plynu neodebraného ve vyhodnocovacím období až do celkového sjednaného množství plynu sníženého o toleranční 
    odchylku, přičemž cena plynu se pro tento účel určí jako násobek rozdílu nasmlouvaného množství plynu snížené o toleranční 
    odchylku a skutečně odebraného množství plynu a aritmetického průměru účtované ceny za dodaný plyn v Kč/MWh za 
    vyhodnocovací období.
4. V případě, že Zákazník odebere od Obchodníka více, než množství plynu sjednané na vyhodnocovací období stanovené 
    Smlouvou, navýšené o toleranční odchylku, je Obchodník oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 
    25 % z ceny plynu odebraného ve vyhodnocovacím období nad dohodnuté množství plynu navýšené o toleranční odchylku, 
    přičemž cena plynu se pro tento účel určí jako násobek množství plynu odebraného nad dohodnuté množství plynu navýšené o 
    toleranční odchylku a aritmetického průměru účtované ceny za dodaný plyn v Kč/MWh za vyhodnocovací období.
5. Poruší-li Zákazník povinnost platit řádně a včas cenu plynu a Obchodník na základě toho od Smlouvy odstoupí, nebo odstoupí-li 
    Obchodník od Smlouvy z jiného důvodu na straně Zákazníka, je Obchodník oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení částky, 
    která se rovná 10 % ceny plynu, přičemž cena plynu se pro tento účel určí jako násobek množství plynu sjednaného po tři 
    měsíce následující po odstoupení od Smlouvy a účtované ceny za dodaný plyn v Kč/MWh ke dni odstoupení od Smlouvy. Tím 
    není dotčena povinnost Zákazníka uhradit náklady spojené s již provedenou rezervací denní kapacity.
6. V případě neoprávněného odběru podle § 74 Energetického zákona je Obchodník oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi skutečně 
    vzniklou škodu a Zákazník je povinen škodu Obchodníkovi uhradit. Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, vypočte se 
    náhrada škody podle Pravidel provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství a příslušných právních 
    předpisů. Zákazník je rovněž povinen nahradit Obchodníkovi náklady vynaložené na přerušení a obnovení dodávky plynu z 
    důvodů, které leží na straně Zákazníka (vč. nákladů spojených s odpojením a případným připojením odběrného plynového 
    zařízení).
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, pokud z příslušného ujednání o smluvní pokutě ve Smlouvě 
    nebo v těchto OP nevyplývá jiný způsob řešení.
8. Zpoplatnění překročení určité hranice odběru plynu neopravňuje Zákazníka k navýšení smluvní hodnoty odběru plynu na 
    dosaženou hodnotu odběru plynu.

Článek XII. Salvátorská klauzule
1. Jestliže se některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto OP) stane neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na 
    platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy, ledaže by tato ustanovení byla vzájemné neoddělitelná. Smluvní strany se v 
    tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to 
    tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby 
    nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
2. V případě, že právní předpisy vydané po uzavření Smlouvy znemožní Obchodníkovi plnit jeho povinnosti dle Smlouvy a/nebo k 
    řádnému plnění povinností Obchodníka ze Smlouvy bude nezbytné uzavřít další Smlouvu/smlouvy nebo dodatek ke Smlouvě, 
    zejména v případě vydání nového nebo změny stávajícího Energetického zákona a/nebo prováděcího právního předpisu 
    stanovujícího pravidla pro organizování trhu s plynem, se smluvní strany zavazují do patnácti (15) dnů od doručení výzvy 
    Obchodníka Zákazníkovi uzavřít dodatek ke Smlouvě a/nebo uzavřít novou Smlouvu/nové smlouvy tak, aby mohlo být řádně 
    pokračováno s naplňováním účelu stávající Smlouvy, tj. pokračovat v obchodním vztahu Obchodníka a Zákazníka jakožto 
    odběratele plynu. Zákazník se zavazuje akceptovat návrh úpravy stávající Smlouvy a/nebo návrh nové Smlouvy/nových smluv, 
    jež budou součástí výzvy Obchodníka, za předpokladu, že úpravou stávající Smlouvy či novou Smlouvou/smlouvami nedojde ke 
    zhoršení jeho postavení ve vztahu s Obchodníkem nad rámec, který si vyžádají předpisy vydané po uzavření Smlouvy.

Článek XIII. Prorogace
Smluvní strany tímto podle § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost soudu podle místa sídla Obchodníka v době uzavření Smlouvy.

Článek XIV. Rozhodné právo
Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem a Energetickým zákonem.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
1. V případě podstatného porušení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou má druhá smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit, 
    přičemž Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Zákazník je však povinen platit 
    cenu za plyn a další ceny podle Smlouvy a plnit povinnosti stanovené Smlouvou až do doby provedení odečtu stavu měřícího 
    zařízení, případně jeho demontáže, pokud k ní v souvislosti s odstoupením nebo důvody tohoto odstoupení dojde.
2. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména
(i) na straně Zákazníka:
    a) neoprávněný zásah Zákazníka do zařízení pro dopravu neměřeného plynu Obchodníka (vč. tzv. odběru ochozem) a/nebo 
         měřicích zařízení a/nebo opakované porušení zajištění měřícího zařízení nebo jeho části proti neoprávněné manipulaci,
    b) neumožní-li Zákazník Obchodníkovi přístup k měřicímu zařízení, a to ani po výzvě,
    c) nezaplatí-li Zákazník Obchodníkovi přes výzvu (upomínku) Obchodníka cenu za plyn nebo za jiné služby a nebo zálohu na tuto 
         cenu, s jejímž zaplacením je v prodlení, ani v dodatečné lhůtě stanovené v takové výzvě; tato dodatečná lhůta musí činit 
         alespoň deset (10) dní od jejího doručení,
    d) nezaplatí-li Zákazník Obchodníkovi přes výzvu (upomínku) Obchodníka smluvní pokutu, úroky z prodlení, náhradu škody za 
         neoprávněný odběr plynu nebo jinou peněžitou částku (vyjma písm. c tohoto bodu), s jejímž zaplacením je v prodlení, ani v 
         dodatečné lhůtě stanovené v takové výzvě; tato dodatečná lhůta musí činit alespoň dvacet (20) dní od jejího doručení,
    e) neoprávněný odběr ve smyslu Energetického zákona.
(ii) na straně Obchodníka:
    a) nedodání plynu Obchodníkem ve Smlouvou sjednaném množství a kvalitě, a to opakovaně v plynárenském měsíci, vyjma 
         případů vylučujících odpovědnost a případů, kdy Smlouva nebo zákon opravňují Obchodníka plyn nedodat.
3. V případě nepravdivosti kteréhokoli prohlášení příslušné smluvní strany obsaženého v článku XVI. je druhá smluvní strana 
    oprávněna od Smlouvy odstoupit a nepravdivé prohlašující smluvní strana je (bez ohledu na to, zda dojde k odstoupení od 
    Smlouvy) povinna zaplatit druhé smluvní straně náhradu škody vzniklé v důsledku nepravdivosti takového prohlášení nebo v 
    souvislosti s ním.

Článek XVI. Prohlášení smluvních stran
1. Každá smluvní strana tímto vůči druhé smluvní straně prohlašuje, že všechny skutečnosti uvedené níže pod písm. a) - d) jsou ve 
    vztahu k její osobě ke dni uzavření Smlouvy pravdivé a správné:
    a) smluvní strana je oprávněna a má plnou právní způsobilost v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřít Smlouvu a
         splnit své závazky z ní vyplývající; Smlouva byla smluvní stranou řádně a platně schválena a uzavřením zakládá platné, 
         závazné a vymahatelné právní povinnosti smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy,
    b) uzavřením Smlouvy ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení žádného zakladatelského anebo obdobného 
         dokumentu smluvní strany, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku smluvní strany, soudního nebo správního rozhodnutí, 
         které je pro smluvní stranu závazné nebo se vztahuje na majetek smluvní strany či jeho část, ani žádného právního předpisu 
         vztahujícího se na smluvní stranu;
    c) s výjimkou souhlasů a povolení, které již smluvní strana získala, není na straně smluvní strany k uzavření Smlouvy ani ke 
         splnění závazků z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoli třetí 
         osoby ani učinění oznámení či podání jakékoli třetí osobě,
    d) smluvní strana se vzhledem ke svým majetkovým poměrům nenachází v situaci, kdy by splňovala podmínky pro prohlášení 
         konkurzu na svůj majetek podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obchodník dále prohlašuje, že je držitelem platné licence na obchod s plynem podle Energetického zákona.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení, změny OP
1. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných číslovaných dodatků uzavřených oprávněnými 
    zástupci obou smluvních stran; ke změnám Smlouvy může docházet rovněž prostřednictvím změn OP (tj. stanovením nových OP) 
    nebo ceny za dodávku plynu způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo ve OP. Písemná forma je nezbytná i pro úkony směřující 
    ke zrušení Smlouvy. Příslušné přílohy Smlouvy nebo dodatky budou číslovány tak, že v názvu za slovem příloha či dodatek bude 
    připojeno pořadové číslo vzestupnou, nepřerušovanou řadou, číslo Smlouvy Obchodníka, případně i číslo Smlouvy Zákazníka, a 
    na konci textu budou připojeny podpisy oprávněných osob.
2. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to 
    vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává.
3. Zákazník poskytuje pro účely Smlouvy Obchodníkovi důvěrné informace a osobní údaje (pokud je Zákazník fyzickou osobou) a 
    souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním v souladu s příslušnými právními předpisy a také pro veškeré další účely 
    související s podnikatelskou činností Obchodníka.
4. Zákazník uděluje podpisem Smlouvy Obchodníkovi výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, 
    urgencí a jiných sdělení ve věci Smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím 
    elektronické pošty, na elektronický kontakt Zákazníka (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud Zákazník má takovýto 
    kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v 
    písemné formě ve věci dodávek plynu a souvisejících služeb Obchodníkem Zákazníkovi. Zákazníkovi přísluší právo odmítnout 
    obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle platných právních předpisů.
5. Obchodník je oprávněn stanovit svým oznámením nové OP. Oznámení zveřejní nejméně šedesát (60) dnů před okamžikem, kdy 
    mají nové OP nabýt účinnosti, prostřednictvím svých webových stránek a ve svých kontaktních místech, popřípadě i jiným 
    vhodným způsobem.V oznámení musí být určeno datum, od něhož má ke změně dojít. V případě uveřejnění oznámení 
    Obchodníkem je Zákazník oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy; odstoupení od Smlouvy představuje stranami Smlouvy 
    dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny OP. Právo odstoupit může Zákazník využít pouze do 
    patnácti (15) dnů přede dnem nabytí účinnosti nových OP a v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení OP. 
    V případě, že odstoupení nebude písemné, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení OP nebo bude Obchodníkovi 
    doručeno po uplynutí stanovené lhůty, je neplatné. V případě, že Zákazník odstoupí postupem podle tohoto článku, Smlouva 
    zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž měly nabýt účinnosti nové OP. V případě, že Zákazník po uveřejnění 
    oznámení Obchodníkem neodstoupí způsobem podle tohoto článku, má se za to, že akceptoval návrh na změnu OP a je povinen 
    plnit Smlouvu podle nových OP, jež jsou pak pro obě smluvní strany závazné. To platí i v případě, že Zákazník učiní vůči 
    Obchodníkovi jiný právní úkon, představující akceptaci návrhu na změnu OP.
6. Obchodník je oprávněn místo nahrazení dosavadních OP novými OP změnit či doplnit OP prostřednictvím dodatku k OP; v 
    takovém případě se odstavce 5 použijí obdobně.

Tyto OP byly vydány Obchodníkem dne: 1.8.2009 a jejich účinnost nastává dnem 1.10.2009.
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace