HOME E-shop
flash

Cenová ustanovení

Společná ustanovení pro rok 2008

  1. Odběrná místa zákazníků s roční spotřebou nad 630 MWh jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem dle spotřeby v roce 2006 s přihlédnutím k odchylkám od dlouhodobé roční spotřeby s tím, že po zjištění skutečné roční spotřeby bude provedeno doúčtování, pokud je to možné. V případě, že zákazník  požádá pro dané odběrné místo o přeřazení do vyššího odběrného pásma, bude odběrné místo přeřazeno od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, kdy došlo k požadovanému navýšení spotřeby. Obdobně se postupuje v případě žádosti o přeřazení do nižšího odběrného pásma. Při posouzení se vychází z měsíčního odběru zákazníka a charakteru odběru v daném odběrném místě, přičemž zákazník doloží způsobem nevzbuzujícím pochybnosti skutečnosti, na jejichž základě dochází ke změně jeho předpokládaného ročního odběru.
  2. Nová odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě v roce 2007 a v průběhu roku 2008 jsou zařazována do jednotlivých odběrných pásem podle odběru dohodnutého ve smlouvě.
  3. Při změně ceny zemního plynu nebo při změně v odebíraném množství může prodávající přiměřeně upravit výši zálohy za odebíraný zemní plyn u jednotlivých zákazníků.
  4. V souvislosti se změnou ceny zemního plynu nemusí být zákazníkům s fakturačním obdobím vyšším než 1 měsíc prováděn odečet plynoměru. Množství dodaného zemního plynu stanoví prodávající odborným propočtem dle vyhl. MPO č.251/2001 Sb.
A. Stanovení platby za kapacitní složky ceny distribuce zemního plynu

1. Pro odběrná místa s měřením typu A a B  kategorií velkoodběratel a střední odběratel  platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou distribuční   kapacitu se určí jako 1/12 součinu denní přidělené pevné  kapacity sjednané ve smlouvě  v tis. m3 a příslušné pevné roční ceny za denní přidělenou pevnou  kapacitu  v tis. m3, uvedené v ceníku.
2. Pro ostatní odběrná místa s měřením typu A a B  a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu MPr se určí podle vzorce:                                        MPr = (Crd * RK) / 12
      kde:
      Crd     je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou  kapacitu  dle ceníku
      RK       je denní přidělená pevná  kapacita v daném odběrném místě v tis. m3, určená postupem a)                
                 nebo b):
     a)    pro odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh se denní rezervovaná pevná  kapacita v daném odběrném místě určí podle vzorce:
                                        RK = RS / LFr

      kde:
      RS     je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m3,
      LFr    je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:
 
 
Roční odběr v MWh/rok LFr
nad 63 do 630 110


    b)    pro odběrná místa s ročním odběrem nad 630 MWh se denní přidělená pevná  kapacita v daném odběrném místě určí podle bodů i) až iii), kdy:
  1. pro měsíc leden 2008 až prosinec 2008 se denní přidělená pevná  kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíc leden 2006 až prosinec 2006 dle vzorce:
                                                                       
                                                    DPi  =   (SPi / 21) * (31 / PDi)

                                                         
    kde:
            je příslušný kalendářní měsíc,
   SPi      je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3,
   PDi      je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci.

  1. pro odběrná místa, která byla připojena v roce 2006, se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3  pro měsíce leden 2008 až prosinec 2008 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi  vypočtených v daném odběrném místě za měsíc leden 2007 až prosinec 2007 podle vzorce
                                                      DPi  =  (SPi / 21) * (31 /  PDi)
                                                                       

  1. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v  lednu 2007 až prosinci 2007 (např. noví zákazníci), se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3  určí jako denní přidělená pevná  kapacita sjednaná ve smlouvě.

3. Ceny platné pro měsíční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou

Cena za pevnou distribuční kapacitu sjednaná na základě měsíční smlouvy platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.

Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok  pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy platí tyto pevné ceny a podmínky:

Cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné měsíční ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušného ceníku. Pevná cena za denní přidělenou pevnou  kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy Ckd v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce:
                                            Ckd = Crd * Fc
      kde:
      Crd      je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou  kapacitu  dle  ceníku
      Fc         je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,
      F           je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec  březen, duben, říjen, listopad květen, červen, červenec, srpen, září
F 0,4 0,2 0,083

        je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.
   
Přitom platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu se určí jako 1/n  součinu denní přidělené pevné  kapacity sjednané ve smlouvě  v tis. m3 a pevné ceny za denní přidělenou pevnou  kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy  v Kč/tis. m3, kde  n  je počet měsíců v období platnosti  měsíční smlouvy.




4. Ceny platné pro klouzavou smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou

Cena za distribuční kapacitu sjednaná na základě klouzavé smlouvy o distribuci plynu platí pouze pro odběrná místa s měřením typu A nebo B.
Pro distribuci zemního plynu pro dané odběrné místo se sjednaným odběrem nad 630 MWh/rok po dobu platnosti klouzavé smlouvy o distribuci plynu platí  tyto pevné ceny a podmínky:

Dvousložková cena za distribuci plynu je složena z ceny za odebraný plyn a pevné ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu. Pevná cena za odebraný plyn v Kč/MWh je shodná s cenou za odebraný plyn platnou pro roční smlouvy s pevnou distribuční kapacitou podle příslušné tabulky v ceníku. Pevná cena za denní přidělenou pevnou  kapacitu po dobu platnosti klouzavé smlouvy Csd v Kč/tis. m3 je vypočtena podle vzorce:

                                      Csd = Crd * Fa * Fs
      kde:
      Crd      je pevná roční cena za denní přidělenou pevnou  kapacitu  podle tohoto ceníku
      Fa        je průměr faktorů F kalendářních měsíců, ve kterých je klouzavá smlouva o distribuci účinná, vážený počtem plynárenských dní za dobu účinnosti smlouvy v příslušném kalendářním měsíci,
               je faktor kalendářního měsíce podle tabulky v  ceníku
      Fs     je faktor klouzavé smlouvy určený nejvyšší hodnotou kalendářního měsíce spadajícího do platnosti klouzavé smlouvy o distribuci, určený podle tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, listopad     duben,květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Fs  2,5 1,4 1,2

      
5. Ceny platné pro  distribuci plynu ve zkušebním provozu

Cena za denní kapacitu v období zkušebního provozu se stanoví za příslušný plynárenský měsíc jako 1/12 pevné roční ceny určené podle ceníku na základě nejvyšší skutečně naměřené hodnoty odběru plynu v plynárenském měsíci v příslušném odběrném místě.Pro účely zařazení odběrného místa do odběrného pásma se použije sjednané roční množství podle smlouvy.

6. Platba za překročení denní přidělené pevné distribuční kapacity

V případě, že v odběrném místě konečného zákazníka velkoodběratel nebo střední odběratel vybaveného měřením typu A nebo B dojde k překročení denní rezervované distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 3,8%, je provozovatelem distribuční soustavy účtována platba Ppd za překročení denní přidělené pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:

                                    Ppd = Fod * Crd  * Dd

Dd        je určeno podle vzorce:                 Dd = (  Krd  -  Ksd )

kde:
Crd      je pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou  kapacitu  podle ceníku
Krd      je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě  v tis. m3
Ksd     je součet všech denních přidělených  pevných nebo přerušitelných  kapacit v daném 
         odběrném místě sjednaných  ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3
Fod      je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, duben, říjen, listopad  květen, červen, červenec, srpen, září
Fod 2,5  1 0,2

      

Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě  překročena denní přidělená pevná nebo přerušitelná   kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba za překročení denní přidělené pevné nebo přerušitelné distribuční kapacity účtována za daný měsíc pouze jedenkrát ve výši určené maximální  hodnotou Dd v daném odběrném místě v daném měsíci.

B. Stanovení platby za kapacitní složku ceny přepravy a strukturování dodávky

1. Pro odběrná místa s měřením typu A a B  kategorií velkoodběratel a střední odběratel  platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu se určí jako 1/12  součinu denní přidělené pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3  a pevné roční ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu v Kč/tis. m3 podle tohoto ceníku.

2. Pro ostatní odběrná místa s měřením typu A a B  a s měřením typu C platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu MPps  se určí podle vzorce:

                              MPps = (Cps * RK) / 12
      kde:
      Cps      je kapacitní složka pevné ceny  přepravy  a strukturování  dodávky  podle ceníku,
      RK        je denní přidělená pevná  kapacita v daném odběrném místě v tis. m3, určená pro odběrná místa s ročním odběrem

     a. do 630 MWh podle vzorce:
                                                              RK = RS / LFr
     kde:
     RS        je roční odběr v daném odběrném místě v tis. m3
     LFr       je faktor ročního využití denního maxima dle následující tabulky:

Roční odběr nad-do  MWh/rok LFr
nad 63 do 630 110


    b. nad 630 MWh podle bodů i) až iii), kdy:

  1. pro měsíce leden 2008 až prosinec 2008 se denní přidělena pevná  kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2006 až prosinec 2006 dle vzorce:
                                                                       
                                                    DPi  =   ( SPi / 21 ) * ( 31 / PDi )
                                                                
       kde:
       i         je příslušný kalendářní měsíc
      SPi     je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis. m3
      PDi     je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci

  1. pro odběrná místa která byla připojena v roce 2006, se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis. m3 pro měsíce leden 2008 až prosinec 2008 určí jako nejvyšší hodnota z denních kapacit  DPi vypočtených v daném odběrném místě za měsíce leden 2007 až prosinec 2007 dle vzorce:

                                                    DPi  =  ( SPi / 21 ) * ( 31 / PDi ) 

                                                                        

  1. pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr v daném odběrném místě v lednu 2007 až prosinci 2007 (např. noví zákazníci), se denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v tis.m3 určí jako denní přidělená pevná kapacita sjednaná ve smlouvě.

3. Pokud jsou pro dodávky využívány rovněž měsíční rezervace distribuční kapacity, platba za kapacitní složku ceny přepravy a strukturování dodávky pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy se určí jako součin denní přidělené pevné  kapacity sjednané v měsíční smlouvě  v tis. m3 a  měsíční kapacitní složky pevné ceny  přepravy a strukturování dodávky  Cmps v Kč/tis. m3, která je vypočtena podle vzorce:
                                                   Cmps = Cps * Fc
      kde:
      Cps      je kapacitní složka pevné ceny přepravy a strukturování dodávky podle příslušné tabulky tohoto ceníku
      Fc         je prostý součet faktorů F všech kalendářních měsíců v období platnosti měsíční smlouvy,
      F           je faktor kalendářního měsíce dle následující tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, duben, říjen, listopad  květen, červen, červenec, srpen, září
F 0,4    0,2    0,083

     
Přitom platí, že měsíční plat za denní přidělenou pevnou kapacitu se určí jako 1/n součinu denní přidělené pevné kapacity sjednané ve smlouvě v tis. m3 a pevné ceny za denní přidělenou pevnou kapacitu pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti měsíční smlouvy v Kč/tis. m3, kde n je počet měsíců v období platnosti měsíční smlouvy.

4. Pokud jsou pro dodávky využívány rovněž klouzavé smlouvy o distribuci plynu, platba za kapacitní složku  ceny přepravy a strukturování dodávky pro bezprostředně následující měsíce po dobu platnosti klouzavé smlouvy  se určí jako součin denní přidělené pevné kapacity sjednané v měsíční smlouvě v tis. m3 a  měsíční kapacitní složky pevné ceny přepravy a strukturování dodávky  Ckps v Kč/tis. m3, která je vypočtena podle  vzorce:
                                                Ckps  = Cps * Fa * Fs
      kde:
      Cps      je kapacitní složka pevné ceny přepravy a strukturování  dodávky  podle příslušné tabulky v ceníku
      Fa         je průměr faktorů F kalendářních měsíců, ve kterých je klouzavá smlouva o distribuci účinná, vážený počtem plynárenských dní za dobu účinnosti smlouvy v příslušném kalendářním měsíci
               je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, duben, říjen, listopad  květen, červen, červenec, srpen, září
F 0,4 0,2   0,083

    Fs     je faktor klouzavé smlouvy určený nejvyšší hodnotou kalendářního měsíce spadajícího do platnosti klouzavé smlouvy o distribuci, určený podle  tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, listopad duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
Fs 2,5   1,4 1,2

  
5. Ceny platné pro přepravu a strukturování dodávky ve zkušebním  provozu

Cena za denní kapacitu v období zkušebního provozu se stanoví za příslušný plynárenský měsíc jako 1/12 pevné roční ceny určené podle ceníku na základě nejvyšší skutečně naměřené hodnoty odběru plynu v plynárenském měsíci v příslušném odběrném místě.Pro účely zařazení odběrného místa do odběrného pásma se použije sjednané roční množství podle smlouvy.

6. Platba za překročení sjednané denní přidělené pevné kapacity


V případě, že  v odběrném místě konečného zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel vybaveného měřením typu A nebo B  dojde k překročení denní přidělené kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách) o více než 3,8%, je obchodníkem účtována platba Pps , za překročení denní přidělené kapacity sjednané ve smlouvě (smlouvách), stanovená podle vzorce:


                      Pps =  Fps  * Cps  * Dps

         kde:
         Fps      je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující tabulky:

kalendářní měsíc leden,únor, prosinec březen, listopad duben, květen, červen, červenec, srpen, září,říjen
Fps  2,5 1 0


         Cps      je kapacitní složka pevné ceny přepravy a strukturování  dodávky  podle ceníku,
         Dps      je určeno podle vzorce:
                                                                 Dps = ( Krps – Ksps )

        Krps      je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě  v tis. m3
        Ksps     je součet všech denních přidělených  pevných nebo přerušitelných  kapacit v daném odběrném místě sjednaných  ve smlouvě (smlouvách) v tis. m3

Přitom platí, že pokud je v daném odběrném místě  překročena denní přidělená   kapacita sjednaná ve smlouvě (smlouvách) v daném měsíci opakovaně, je platba  za překročení denní přidělené  distribuční kapacity  účtována za daný měsíc pouze jedenkrát, ve výši určené maximální hodnotou Dps v daném odběrném místě v daném měsíci.
Sluneční kolektory a ohřívače vody
Quantum a.s.,
Brněnská 212, Vyškov 682 01
Tel.: 517 343 363
Fax: 517 343 666

Partneři webu: Hydroizolace Icopal s.r.o. | Tepelná izolace